Bonus 2.000 EUR na dieťa pri úvere zo ŠFRB

Máte úver zo ŠFRB a chcete ušetriť?

O čo môžete požiadať”

Pokiaľ máte úver zo ŠFRB (štátny fond rozvoja bývania), riadne ho splácate a aktuálne máte vysporiadané všetky svoje záväzky voči ŠFRB, tak v zmysle zákona p ŠFRB môžete ako dlžníci požiadať o odpustenie sumy 2.000 EUR za každé dieťa, ktoré sa vám narodilo počas jeho splácania. Tento bonus môžete získať na teda každé dieťa.


Dôležitá podmienka!

Podmienka je, že dieťa sa muselo narodiť počas platnosti zmluvného vzťahu, žije s vami v spoločnej domácnosti a dožilo sa minimálne veku 1 rok. To môže vyznieť trocha morbídne, ale tak to proste zákonodarcovia schválili. O odpustenie sumy 2.000 EUR si môžete požiadať dokonca aj v prípade, že ste si osvojili dieťa a žije s vami v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok.


ebook-icon.jpg

Stiahnite si ZDARMA ebook Nájdete v ňom otázky, ktoré vám vždy pomôžu pri výbere finančných produktov a získajte tak tiež účinnú „zbraň“ na finančných poradcov a poisťovákov, ktorých zaujíma viac ich provízia ako to, či vaše peniaze budú pracovať vo váš prospech.


POZOR na dátumy!

Keď ste uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31. decembra 2013 (vrátane),  môžete písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31. decembra 2018, pričom termín 31.12.2018 je dňom, kedy musí byť žiadosť už doručená na adrese ŠFRB. 


Neprehliadnite!

Pokiaľ ste uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB po 1.1/2014 môžete požiadať o odpustenie sumy 2.000 EUR z úveru poskytnutého ŠFRB na každé  dieťa, ktoré sa vám narodilo počas platnosti zmluvy a žije s vami v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo ste si osvojili dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok. Horná hranica veku dieťa už bude však obmedzená na 2 roky.


Čo musíte urobiť?

Musíte ŠFRB písomne požiadať o odpustenie časti úveru. Žiadosť musí byť doručená poštou na adresu: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava.

Žiadosť musí obsahovať povinné prílohy:

- úradne overená kópia rodného listu každého dieťaťa, za ktoré si uplatňujete odpustenie sumy 2.000 EUR
-  potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte dieťaťa

Pokiaľ by ste boli v situácii, že ku dňu podania žiadosti o odpustenie sumy 2.000 EUR je zostatok úveru nižší ako 2 000 EUR, tak je samozrejme možné vám odpustiť sumu rovnajúcu sa maximálne zostatku úveru.

Tlačivá na stiahnutie nájdete na  https://www.sfrb.sk/klient/